Αρ. Διακήρυξης 344/03-11-2009

 Ο Δήμος Νάξου. διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Διαγωνισμό, με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επιμέρους ποσοστά και έλεγχο ομαλότητας»,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑΣ Τ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ. Ο προϋπολογισμός του έργου κατά τη μελέτη είναι 31.000,00 €, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 26/11/2009 και ώρα 14:30, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 01/12/2009 και ώρα 10:00, ενώ αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν και είναι ως εξής:

1. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.

1.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

1.3 Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο που τηρείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, εφόσον μπορούν να αναλαμβάνουν έργα κατηγορίας Οδοποιίας, προϋπολογισμού τουλάχιστον 26.500,0€.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 520,31 ευρώ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές ως εξής:

α. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς τον «ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ»

β. Η ημερομηνία λήξης ισχύος τους, πρέπει να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες τον προδιαγραφόμενο χρόνο ισχύος των προσφορών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 01/6/2010. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από πιστώσεις του Δήμου Νάξου (Σ.Α.Τ.Α.).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2285360104, fax: 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος κα ΦΙΛΟΘΕΑ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, διεύθυνση Δημαρχείο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.
Βάλλης Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.