Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Εγγαρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Εγγαρών», CPV έργου: 45212200-8, με συνολικό προϋπολογισμό 158.901,86€ (συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με εκτιμώμενη αξία 110.952,51€ και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με εκτιμώμενη αξία 17.194,15€.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: κατασκευή ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ και διαμόρφωση αύλειου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Εγγαρών.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
CPV έργου: 45212200-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις»
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534 τ.Β’ 2017 – τροποποίηση 01/10/18).
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 16/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 14.00μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/02/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.562,90 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και είναι εγγεγραμμένο στο δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 με Κ.Α. 15-7311.040.
Απόφαση με αρ. πρωτ. 24543/22-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007927086/24-12-2020 / ΑΔΑ: 6ΦΗΔΩΚΗ – 0ΡΧ) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ποσού 0,00€ για το οικονομικό έτος 2020 και 158.901,86€ για το έτος 2021 και για την έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης ποσού 0,00€ για το οικονομικό έτος 2020 σε βάρος του ΚΑ 15-7311.040 και με αρ. Α – 1892 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360153, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου egiakoumi@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γιακουμή Ειρήνη.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα έγγραφα

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.