ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702                                                                            Νάξος, 21/5/2020
Τηλ.: 2285360100, 119
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: naxos@naxos.gov.gr
mvasilakis@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (CPV 45122000-8), με προϋπολογισμό 59.915,62 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων Γεωτρήσεων, με προϋπολογισμό 59.915,62 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Το έργο περιλαμβάνει την διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Τίμιος Σταυρός» της κοινότητας Φιλοτίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης βάθους 350,0 μ. κοντά στην υφιστάμενη δημοτική γεώτρηση ύδρευσης στη θέση Τίμιος Σταυρός της Κοινότητας Φιλοτίου (θέση με συντεταγμένες Α 632528 και Β 4101690), σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 33680/11-6-2018 και 7530/19-5-2020 άδειες της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως μέχρι τις 01/6/2020 Επιπλέον είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα ως άνω τεύχη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή διαγωνισμοί. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4269 τ.Β’ 2016).
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 04/6/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, είτε με κατάθεση στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε με συστημένη επιστολή προς τον Αναθέτοντα Φορέα, είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Αναθέτοντα Φορέα (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων – Τ.Κ .84300 – Χώρα Νάξου). Η προσφορά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/5/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., στο Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125, του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων(Κωδικός Χρηματοδότηση ΚΑ 63-7312.003), με απόφαση με αρ. πρωτ. 7391/18-5-2020 για την ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης 59.999,48 € για το έτος 2020, με αρ. Α-971 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων. Ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., ή στα αντίστοιχα Νομαρχιακά Μητρώα εμπειροτεχνών, (ενδεικτικά κατάταξη στην Α1 και άνω τάξη) στην κατηγορία έργων Γεωτρήσεων, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ.4, του άρ.20, του Ν.3669/08, για το ανεκτέλεστο μέρος δημοσίων συμβάσεων, β) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και γ) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό κατά τα ανωτέρω, που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρ. 23.5 και 23.6 της οικείας διακήρυξης.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Χώρα Νάξου. Προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης και κατά της διακήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Μετά την έναρξη εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν.4412/16, οι διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντα φορέα, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360119, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mvasilakis@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βασιλάκης Μάρκος.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 21/5/2020

Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.