ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

AΠ 14899/2020

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15.00, για την υπηρεσία «Διαχείριση Αποβλήτων – Στρώματα» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται.

«Διαχείριση Αποβλήτων – Στρώματα»

Κ.Α. 20-6162.055 (Διαχείριση Αποβλήτων – Στρώματα)

CPV: 90513200-8 [Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων]

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1.Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ

2.Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

3.Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου

4.Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)

Για την τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας θα πρέπει να προσκομιστούν:

1. Πιστοποίηση για την δραστηριότητα της εταιρείας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας 14001:2015 (ή ισοδύναμο)

2. Για τις μονάδες διαχείρισης του αναδόχου ή του συμβεβλημένου με τον ανάδοχο, απαιτείται είτε να διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Οργάνωσης και Λειτουργίας Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων που έχει λάβει από τον Ε.Ο.Α.Ν. σε ισχύ στην οποία θα περιλαμβάνονται οι τύποι κατά ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) και οι ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να υποβληθούν σε εργασία διαχείρισης είτε να είναι συμβεβλημένος µε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (για την απόδειξη της συνεργασίας απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας) το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη άδεια, για τα αντίστοιχα απόβλητα

3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) που θα δηλώνει ότι, αναλαμβάνει την διαχείριση των ποσοτήτων των αποβλήτων που αφορούν την παρούσα σύμβαση, και ότι θα ενημερώνει τον Δήμο για οποιαδήποτε μεταβολή στην συνεργασία του με συμβεβλημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τους κωδικούς ΕΚΑ αποβλήτων τους οποίους δεν διαθέτει ο ίδιος άδεια. Ο ανάδοχος θα μπορεί να διαχειριστεί  κατ΄ ελάχιστον απόβλητα τα οποία χαρακτηρίζονται με τους  κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής-προδιαγραφές. (ΕΚΑ 20 03 07)

4. Ο αριθμός καταχώρησης (συλλογή – μεταφορά & επεξεργασία) στο Μητρώο Διαχείρισης Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων του ΗΜΑ

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος καα,

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.