ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             αναρτητέο
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Νάξος  17/6/2011
Απ  7285

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ 2 του αρ 14 του Ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε με την παρ 4 του αρ 20 του Ν. 2738/99
  2. τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση , Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
  3. τις διατάξεις του αρ 149 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  4. τις διατάξεις του αρ 206 παρ 1 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
  5. τις διατάξεις του ΠΔ 164/2004
  6. την με αρ 118/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών αναγκών

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης έκδοσης της απαραίτητης ΠΥΣ για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών και επειδή το μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και των παραλιών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία κατά τη θερινή περίοδο, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Οι ειδικότητες είναι οι εξής:
2 οδηγοί απορριμματοφόρων
2 χειριστές μηχανημάτων έργου
19 εργάτες καθαριότητας
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα είναι αυτά που περιγράφονται στην 118/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  μέχρι και τις 23 Ιουνίου 2011.

O Δήμαρχος
Και  με ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος
Εμ. Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.