Διεξάγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπές Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Τηλέφωνο : 2285360100
FAX : 2285023570

Νάξος 18/09/2019
Αρ. Πρωτ. : 16233

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 09:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
Τις Επιτροπές Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι έργων :

1. «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δ.Κ. Απειράνθου».
2. «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Τ.Κ. Απεράθου».
3. «Προσθήκη – προσαρμογή εγκαταστάσεων για την λειτουργία μονάδων Αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
4. «Επισκευή στηθαίου Γυμνασίου Τ.Κ. Χαλκείου».

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Comments are closed.