Διεξάγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας   : 84300

Τηλέφωνο       : 2285360104

FAX                : 2285023570

Νάξος, 05/11/2017

Αρ.Πρωτ. 18935

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3.Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.

Ν.4412/2016.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, ώρα 09:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν :

Την  Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού της κάτωθι μελέτης:

«Μελέτη χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων στη νήσο Νάξο»

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu).

 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων  Μηχανικός

Σχόλια are closed.