Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες :Καραμανή Ευγενία
Τηλέφωνο : 2285360143
FAX : 2285023570
Ηλ. ταχυδρ.: : ekarama@naxos.gov.gr
Νάξος 27/4/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 και 172 του ν. 4412/16 ( Α’ 147).
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τετάρτη 05 Μαίου 2021, ώρα 9:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

Α. την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ν. ΝΑΞΟΥ»

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
κ.α.α.

Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόςγος Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.