Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 AΠ 41/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες :Μαργαρίτη Κ.
Τηλέφωνο : 2285360120
Ηλ. ταχυδρ.: : margki@naxos.gov.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 και 172 του ν. 4412/16 ( Α’ 147).
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, ώρα 9:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα
συγκροτήσουν:
Α. την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ»
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

Φυρογένης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, MSc

Σχόλια are closed.