Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση            : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας        : 84300

Τηλέφωνο             : 2285360106

FAX                      : 2285023570

Νάξος, 10/07/2020

Αρ. Πρωτ. : 11144

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
  3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τρίτη 14
Ιουλίου 2020, ώρα 08:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι έργων :

  • «Αντικατάσταση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου».
  • «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού των Τ.Κ. στην Δ.Ε. Δρυμαλίας».
  • «Εργασία διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ. Χαλκείου».

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ. κ.α.α

Φυρογένης Απόστολος

Μηχανολόγος Μηχανικός

   
     

 

     

 

                                                                                         

Σχόλια are closed.