ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 04 Αυγούστου 2014, ώρα 10:00 π.μ
θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του κάτωθι Έργου:
«Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου »
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 
 
Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Σχόλια are closed.