ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση            : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας        : 84300
Τηλέφωνο             : 2285360106
FAX                      : 2285023570
Νάξος, 04/09/2020
Αρ. Πρωτ.: 15378

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τετάρτη 09
Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 08:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:

την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του κάτωθι έργου :
·         «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ».
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων  Μηχανικός

Σχόλια are closed.