ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Νάξος 31/10/2013

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής οφειλών.

Ενημερώνουμε τους δημότες οι οποίοι διατηρούν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές στο Δήμο, ότι μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής αυτών σύμφωνα με το νόμο 2648/1998 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν 3842/2010 και το άρθρο 3 του Ν 4038/2012.
                                                                                                                                      
Οι οφειλέτες του Δήμου, που έχουν οικονομική αδυναμία,  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προς την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου  για να τους χορηγηθεί διευκόλυνση για τμηματική καταβολή των οφειλών τους προς το Δήμο.

Για την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής απαιτούνται:

α) Η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη ή συνυπόχρεου προσώπου (χορηγείται από την υπηρεσία).
β) Η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δήμου σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) επί της οφειλής για την οποία ζητείται η διευκόλυνση, που δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ.
Ως οφειλή  για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θεωρείται το συνολικό βεβαιωμένο ποσό συν τις νόμιμες προσαυξήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης .
Ο συνολικός αριθμός των δόσεων της διευκόλυνσης μπορεί να φτάσει τις σαράντα οκτώ (48) δόσεις.
Κατώτατο όριο μηνιαίας δόσης είναι εκατό ευρώ (100 €) χωρίς τις προσαυξήσεις.
Η χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και η συμμόρφωση σε αυτή παρέχει στους οφειλέτες τα ακόλουθα ευεργετήματα:
1) Καθιστά τους οφειλέτες ενήμερους για τα χρέη προς τον Δήμο και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού το οποίο θα έχει ισχύει για ένα μήνα .
2) Αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του οφειλέτη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.2648/1998 ή άλλων ειδικών διατάξεων.
3) Οφειλή που έχει υπαχθεί σε πρώτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής και ο οφειλέτης είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτής, απαλλάσσεται:
α) ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν το ποσό της κάθε δόσης της διευκόλυνσης από την ημέρα χορήγησης αυτής
και μετά,
β) του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής.
Με την καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης της διευκόλυνσης επέρχεται απώλεια των ως άνω ευεργετημάτων.
4) Σε περίπτωση αιτήματος εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την ημέρα υποβολής της αίτησης και πληρωμής αυτών, εκπίπτεται ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στο ποσό αυτό. Στην εφάπαξ εξόφληση, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, για τις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις αυτής.
5) Από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι οφειλές από συμβάσεις (πάσης φύσεως μισθώματα από εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου).
Για περισσότερες πληροφορίες όπως προσέλθετε με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Σχόλια are closed.