ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ               Νάξος,  8 Μαΐου 2012
Ταχ. Δ/νση:       Νάξος
Πληροφορίες:   κ. Φραγκίσκου
Τηλεφωνο:        22853-60176
FAX:                 22850-23570

Διευκρίνιση – διόρθωση επί της 5863/2-5-2012 διακήρυξης διαγωνισμού για τις Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2012

Διευκρινίζεται ότι ο προσδιορισμός αργιλίου περιλαμβάνεται στη δοκιμαστική παρακολούθηση.
Επίσης στην πρόταση: .
«Η διαπίστευση θα αφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον στις παραμέτρους της Δοκιμαστικής Παρακολούθησης (Αμμώνιο, Αγωγιμότητα, Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων), Escherichia coli, pH, Αριθμό αποικιών σε 22 και 37οC, Κολοβακτηριοειδή, Θολότητα, Εντερόκοκκοι) και σε 10 από τις παραμέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης.»
της 4ης παραγράφου της πρώτης σελίδας της Τεχνικής Έκθεσης της διακήρυξης του θέματος, διορθώνεται το εκ παραδρομής λάθος και  η παράγραφος  αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διαπίστευση θα αφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον στις παραμέτρους της Δοκιμαστικής Παρακολούθησης (Αργίλιο, Αμμώνιο, Αγωγιμότητα, Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων), Escherichia coli, pH, Αριθμό αποικιών σε 22 και 37οC, Κολοβακτηριοειδή, Θολότητα, Εντερόκοκκοι) και σε 10 από τις παραμέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης.»

Η συντάξασα                                                                Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.    

Φραγκίσκου Καλλίτσα                                                       Γρυλλάκης Δημήτριος
Χημικός Μηχανικός                                                         Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Σχόλια are closed.