Διευκρινήσεις και Συμπληρωματικά στοιχεία για τη δαπάνη Ταχυμεταφορών έτους 2022 και τη σχετική με αρ. πρωτ. 24409/2021 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών             Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ. πρωτ.: 24540/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Διευκρινήσεις και Συμπληρωματικά στοιχεία για τη δαπάνη Ταχυμεταφορών έτους 2022 και τη σχετική με αρ. πρωτ. 24409/2021 Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς»

Διά της παρούσης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α) Στην περίπτωση της προσκόμισης των απαιτούμενων αντιγράφων δελτίων ταυτότητας γίνονται αποδεκτά επίσης και έγγραφα από όπου πιστοποιούνται ή αναγράφονται οι σχετικοί αριθμοί (πχ Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ) ή και υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας όπου αναφέρονται τα σχετικά στοιχεία.

Β) Επισημαίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφορών και δικαιολογητικών και μέσω ηλεκτρονικών μέσων (email: mzazani@naxos.gov.gr) με ευθύνη των ενδιαφερόμενων φορέων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 24409/2021 (21PROC009875482) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Συνημμένο

Ο Δήμαρχος,
Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.