Αντιδήμαρχοι έχουν οριστεί με την υπ΄αρ. 325/12-05-2017 απόφαση Δημάρχου με θητεία από 03-03-2017 μέχρι 31-08-2019 και είναι οι:

 1. Δημήτριος Λιανός - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης
 2. Εμμανουήλ Πολυκρέτης - Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου
 3. Νικόλαος Βαθρακοκοίλης - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 4. Δημήτριος Μανιός - Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας
 5. Νικόλαος Σιδερής - Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας
 6. Μιχαήλ Πράσινος - Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Δονούσας
 7. Ιωάννης Γαβαλάς - Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς
 8. Νικολέτα Σίμου - Αντιδήμαρχος αρμόδια για τη Δημοτική Ενότητα Σχοινούσσης
 9. Παναγιώτης Φωστιέρης - Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα ΚουφονησίωνΑναλυτικά οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων έχουν ως εξής:

Λιανός ΔημήτριοςΑντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, Πολιτισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, με τις εξής αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην

 • Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες σε όλη την περιφέρεια του Δήμου.
 • Τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Δόμησης.
 • Την εποπτεία των Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της Υπηρεσίας Δόμησης.
 • Τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 • Την τεχνολογία, την πληροφορική και τον ψηφιακό Δήμο.
 • Την τουριστική ανάπτυξη, προβολή και διαφήμιση του Δήμου.
 • Τα θέματα Πολιτισμού.
 • Την παρακολούθηση των έργων και μελετών του Δήμου.
 • Την παρακολούθηση των έργων και μελετών του Λιμενικού Ταμείου.
 • Τη λειτουργία και ασφάλεια παιδικών χαρών και παιδοτόπων.
 • Τη συντήρηση δρόμων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων.
 • Τη συντήρηση και ασφάλεια των σχολικών κτιρίων.
 • Την εποπτεία, συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση των Δημοτικών κτιρίων.
 • Την πολεοδομία, χωροταξία και τις χρήσεις γης.
 • Τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 • Τις κυκλοφοριακές διατάξεις.
 • Την παρακολούθηση των ενεργειών και διαδικασιών για τη βελτίωση και επέκταση του Αεροδρομίου Νάξου.
 • Τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών και την επιβολή προστίμων σχετικά.
 • Τα θέματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, εκμετάλλευσης περιπτέρων, καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
 • Τη διάθεση πεζοδρομίων και πλατειών.
 • Τα θέματα παραεμπορίου.

Κατά τόπον στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας την αρμοδιότητα τέλεσης των πολιτικών γάμων.Πολυκρέτης ΕμμανουήλΑντιδήμαρχος Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, με τις εξής αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην

 • Την εποπτεία του Γραφείου Ύδρευσης.
 • Την εποπτεία του Γραφείου Ύδρευσης, όσον αφορά στο οικονομικό του αντικείμενο.
 • Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ασφάλεια των πηγών υδροδότησης.
 • Τη λειτουργία και τον έλεγχο των διυλιστηρίων και δεξαμενών νερού.
 • Την παρακολούθηση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού.
 • Την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Την επίβλεψη, συντήρηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
 • Την εφαρμογή των κανονισμών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
 • Τη συντήρηση, λειτουργία και εποπτεία των ΒΙΟ.ΚΑ. όλης της περιφέρειας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 • Την συντήρηση και επέκταση δικτύων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.
 • Την ασφάλεια και λειτουργία εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Την εποπτεία, τη διοίκηση και τη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Κίνησης και των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Τη λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ.
 • Τη λειτουργία των Δημοτικών τουαλετών.
 • Την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων.
 • Την καθαριότητα ακτών και παραλιών.
 • Τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση των οχημάτων του Δήμου, πλην αυτών της ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Τη συντήρηση, επέκταση και βελτίωση του πρασίνου.
 • Τη λειτουργία των νεκροταφείων.Βαθρακοκοίλης ΝικόλαοςΑντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών - Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με τις εξής αρμοδιότητες:

Καθ’ ύλην

 • Τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Οικονομικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Την εποπτεία της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 • Την εποπτεία του Γραφείου Προμηθειών.
 • Την εποπτεία του Γραφείου Αγροτικής παραγωγής και Ανάπτυξης.
 • Την παρακολούθηση είσπραξης εσόδων, τελών, φόρων, κ.λπ.
 • Την υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, βεβαιωτικών καταλόγων, χρηματικών καταλόγων, κ.λπ.
 • Την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεών του.
 • Την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία δημοτικών αγορών.
 • Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση δημοτικών δασών και αλσυλλίων, δημοτικών βοσκοτόπων και γενικά της δημοτικής περιουσίας.
 • Τα θέματα ανάπλασης και αποκατάστασης λατομείων και εξόρυξης ορυκτού πλούτου.
 • Την εκμίσθωση των παραλιών και την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών.
 • Τον καθαρισμό ρεμάτων.
 • Τη λειτουργία και τον έλεγχο των Δημοτικών Σφαγείων.
 • Τη λειτουργία και εγκατάσταση κτηνοτροφικών και σταβλικών εγκαταστάσεων.
 • Τις μελέτες και τα έργα τεχνικής υποδομής για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.
 • Τα θέματα του Γραφείου Δημοτολογίου και των Ληξιαρχείων.
 • Τα θέματα του γραφείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
 • Τις άδειες πολιτικών γάμων.
 • Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης που χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε. Νάξου.

Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νάξου την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου, όπως και πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την αγροτική περιουσία και αγροτική απασχόληση.Μανιός ΔημήτριοςΑντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας, με τις εξής αρμοδιότητες:

Καθ' ύλην

 • Τα θέματα Παιδείας.
 • Τις σχολικές επιτροπές.
 • Τη μεταφορά των μαθητών.
 • Τη συνεργασία και την εποπτεία των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
 • Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού.
 • Τα θέματα της νέας γενιάς.
 • Τη συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων.
 • Τα θέματα Αθλητισμού.
 • Την εποπτεία της δημοτικής φιλαρμονικής και των δημοτικών βιβλιοθηκών.
 • Τα θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας.
 • Την εποπτεία του Γραφείου Πρόνοιας.
 • Τις συμβουλευτικές δράσεις για απασχόληση των ανέργων, των Α.Μ.Ε.Α. και των μεταναστών.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων για αστέγους, ομογενείς, αθίγγανους και παλιννοστούντες.
 • Την πολιτική που αφορά στην ισότητα των δύο φύλων.Σιδερής ΝικόλαοςΑντιδήμαρχος αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας, με τις εξής αρμοδιότητες:

Καθ' ύλην

 • Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης που χορηγούνται από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε. Δρυμαλίας.
 • Την προστασία των αδέσποτων ζώων.

Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας, τις εξής αρμοδιότητες:

 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων που υπάγονται στην ως άνω Δημοτική Ενότητα, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την αγροτική περιουσία και αγροτική απασχόληση.
 • Την έκδοση αδειών πολιτικών γάμων.
 • Την έκδοση και υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.Πράσινος ΜιχαήλΑντιδήμαρχος αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Δονούσας, με τις εξής αρμοδιότητες:

Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων, όπως και υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.


Ο ίδιος αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδιος:

 1. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.
 2. Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.
 3. Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.Γαβαλάς ΙωάννηςΑντιδήμαρχος αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς, με τις εξής αρμοδιότητες:

Καθ' ύλην την αρμοδιότητα του σχεδιασμού, του προγράμματος και των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλειάς, την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων, όπως και υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.


Ο ίδιος αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδιος:

 1. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.
 2. Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.
 3. Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.Σίμου ΝικολέταΑντιδήμαρχος αρμόδια για τη Δημοτική Ενότητα Σχοινούσσης, με τις εξής αρμοδιότητες:

Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Σχοινούσσης, την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων, όπως και υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.


Η ίδια αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδια:

 1. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.
 2. Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.
 3. Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.Φωστιέρης ΠαναγιώτηςΑντιδήμαρχος αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Κουφονησίων, με τις εξής αρμοδιότητες:

Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων, την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων, όπως και υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου.


Ο ίδιος αυτοδίκαια ασκεί κατά τόπον στα όρια της ως άνω Κοινότητας τις αρμοδιότητες του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4071/2012, ήτοι είναι αρμόδιος:

 1. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.
 2. Για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής.
 3. Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της εκτέλεσης έργων και προμηθειών.Όλοι οι ως άνω Αντιδήμαρχοι ασκούν το δικαίωμα:

 • Υπογραφής εγγράφων των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους.
 • Θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
 • Θεώρησης της ακρίβειας των φωτοαντιγράφων.