Διοργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μισθοδοσία Δήμων και Νομικών τους προσώπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ @ΣΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Διοργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μισθοδοσία Δήμων και
Νομικών τους προσώπων»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για Διοργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μισθοδοσία Δήμων και Νομικών τους προσώπων» από Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 έως και Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 190,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.