ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ @ΣΥΜΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Διοργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Βήματα και διαδικασίες-
Υποβολής Απεικόνισης της ΑΠΔ-ΕΦΚΑ & εισφορές- και κρατήσεις»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για Διοργάνωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Βήματα και διαδικασίες-Υποβολής Απεικόνισης της ΑΠΔ-ΕΦΚΑ & εισφορές- και κρατήσεις» από Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

 

Ο Δήμαρχος

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.