Διοργάνωση  καλοκαιρινού camp με θέμα τα υδάτινα σπορ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        Προς:   

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Κοττάκη Αλέξανδρο   

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στη διοργάνωση  καλοκαιρινού camp με θέμα τα υδάτινα σπορ που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 18 Αυγούστου 2020. Στα πλαίσια αυτού του camp οι μικροί μαθητές – αθλητές θα διδαχθούν τα μυστικά της κολύμβησης – ιστιοπλοϊας –ιστιοσανίδας  και των καταδύσεων στο θαλάσσιο χώρο της παραλίας του Αι Γιώργη. Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά  από τις 09:00-11:00 από έμπειρους γυμναστές προπονητές των αθλημάτων αυτών.

Τα ανωτέρω θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, (8.500,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.001  (Έξοδα Αθλητικών Διοργανώσεων) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1211/06-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα, β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου, γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέχρι αύριο 07-08-2020 και ώρα 10:00.

Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Ευάγγελος Κατσαράς

Αντιδήμαρχος

Comments are closed.