ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
Κοττάκη Αλέξανδρο
Τηλ. 6909365558

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση με τίτλο «Διοργάνωση Multy Camp» σύμφωνα με την από 03/08/2021 συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (1.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ: 15-6472.001, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1209/04-08-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τους ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως τις 10-08-2021 και ώρα 09:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

Συνημμένα:
Τεχνική έκθεση

 

Σχόλια are closed.