ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                      AΠ 24800/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Βαλτάσσαρ Μ.
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

Προς:  Αλέξανδρο Κοττάκη Υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς άμεσα από την κοινοποίηση της παρούσης στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, για την διεξαγωγή της υπηρεσίας «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ» όπως αυτά περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, που επισυνάπτεται. «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ» Κ.Α. 15-6472.001 (Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων) CPV: 92600000-7

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.
Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία ή σε διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
5. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος καα,

Κατσαράς Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.