Διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφισταμένων κοινοχρήστων χώρων για το τοπωνύμιο “Φτενά” του οικισμού Αγγιδίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νάξος, 3-6-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ. Πρωτ.: οικ. 1062
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Πληρ.: Δ. Πανταζίδης
Τηλ.: 2285361328
Ηλ. Ταχ.: dpan@naxos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετ.: α. το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α/31.3.2011), όπως ισχύει
β. η υπ’ αρ. 39608/2011 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΚΑ. (ΦΕΚ 2200 Β/30.09.2011)
γ. η υπ’ αρ. 12 εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΚΑ. (αρ. πρωτ. 31168/21.06.2012 ΑΔΑ: Β4ΛΑ0-ΔΩ8)
δ. το άρθρο 10 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α/9.7.2013), όπως ισχύει
ε. η με αρ. 24/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ: 63Ω6ΩΚΗ-ΞΣ3)
ε. η με αρ. πρωτ: 2162/27.11.2020 αίτηση των Λογοθέτη, Άννας, Εμμανουέλλας και Αικατερίνης Ελευθερίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή την συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφισταμένων κοινοχρήστων χώρων για το τοπωνύμιο “Φτενά” του οικισμού Αγγιδίων Κοινότητας Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Λογοθέτη, Άννας, Εμμανουέλλας και Αικατερίνης Ελευθερίου, για τη διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.

Μ.Ε.Δ.
Ο Διευθυντής Υπηρεσίας Δόμησης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Αλέξανδρος Ν. Μυλωνάς
Πολιτικός Μηχανικός

Σχόλια are closed.