ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων                           ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου                                                                                          ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟ
Ταχ. Κωδ.: 84300                                                                                                                Ηλ. Ταχ.: stef.lampadakis@yahoo.gr
Πληροφορίες : Βασιλάκης Μάρκος
Τηλ.: 2285360119                                                                                                                          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Fax: 2285023570                                                                                                                             Τ.Ε.Ε.
E-mail: mvasilakis@naxos.gov.gr                                                                            Ηλ. Ταχ.: meletes@central.tee.gr

 

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ:
Σχετικό Έργο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ»
Σχετ.: α. Τεύχη διαδικασίας ανάθεσης έργου
β. Με αρ. 1906/29-12-21 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. Α-1877/29-12-21 (ΑΔΑ: 6Χ1ΛΩΚΗ-ΠΧΚ – ΑΔΑΜ: 21REQ009868054) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη κατασκευής του έργου του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις της περ.31 της παρ.1 του άρθρου 2 και του άρθρου 328 του ν.4412/2016 (Α’147).
Οι προσφορές συμπληρώνονται επί του εντύπου της υπηρεσίας και υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον εργολήπτη (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.
Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Επιπλέον, μαζί με την προσφορά, είναι υποχρεωτική η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών, για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και 74 και για την απόδειξη ικανοποίησης των κριτηρίων επιλογής κατά τα άρθρα 304 και 305 του ν.4412/2016 (Α’147) και των τευχών της διαδικασίας ανάθεσης:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή του ή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr),
2. Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
3. Αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ, είτε βεβαίωση εγγραφής στα νομαρχιακά μητρώα εργοληπτών σε ισχύ, κατηγορίας Η/Μ έργων και προϋπολογισμού άνω των 18.000,00 €.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα ως άνω δικαιολογητικά αφορούν όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση.

Παρακαλείται το Τ.Ε.Ε. στο οποίο κοινοποιείται το παρόν να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, κατά τις διατάξεις της περ.γ της παρ.3 του άρθρου 330 του ν.4412/2016 (Α’147).

Η παρούσα αποτελεί την πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς κατά την παρ.2 του άρθρου 330 του ν.4412/2016 (Α’147).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Αντιδήμαρχο κ. Πολυκρέτη
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
3. ΦΔΣ/Α9

Σχόλια are closed.