Είδη Ατομικής προστασίας για τους Υπαλλήλους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                                       Νάξος    11/08/20111
                                                                                                                       Αρ.πρωτ.:10021
                                                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή   για την προμήθεια Ειδών Ατομικής προστασίας για τους Υπαλλήλους  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.884,89 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 18/08/ 2011 ημέρα Πέμπτη  και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 13:00 πμ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 24-08-2011 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 13:00πμ.
Την διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από το Γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  στο τηλέφωνο 2285360118&117 από τις 08:00πμ ως τις 15:00μμ και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη δ/νση www.e-naxos.eu.

Διαβάστε τη διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

    Ο  Δήμαρχος
              και α.α.
 Αργύρης Ανεβλαβής
       Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.