ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ)
ΚΥΑ 146896/2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 146896/2014 την εγγραφή των υδροληψιών στο Ε.Μ.Σ.Υ. ακολουθεί οπωσδήποτε  υποβολή αίτησης για
Άδειας Χρήσης Ύδατος.
Η Αίτηση Άδειας Χρήσης Νερού πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.
Χρήστης-ες που χρησιμοποιούν νερό από υδροληψία  (πηγάδι, γεώτρηση, πηγή, ποτάμι, κτλ), χωρίς άδεια χρήσης ύδατος, θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 1.000-2.000 ευρώ.
Σε περίπτωση ανενεργού σημείου υδροληψίας (δεν γίνεται περιοδική-εποχική  χρήση του ύδατος), θα πρέπει να γίνει σφράγιση (άρθρο 11 παρ.2 της ΚΥΑ 146896/2014).

Όσες Άδειες Χρήσης Ύδατος έχουν εκδοθεί μετά τις 20-12-2005 ανεξάρτητα αν είναι σε ισχύ ή όχι:
1.Δεν απαιτείται εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. ( θα γίνει από τις Δ/νσεις Υδάτων)
2.Η ισχύς της άδεις χρήσης του ύδατος παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι 31-12-2022. 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων διαθέτει στους ενδιαφερόμενους την αναφερόμενη αίτηση και παρέχει, εφόσον χρειαστεί, την αναγκαία συνδρομή και τις πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση της. Για την συμπλήρωση της Αίτησης απαραίτητη είναι:
•η υπόδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
•ο Α.Φ.Μ. και
•χάρτης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής, ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ. σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου που θα παρουσιάζει:
α)το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGA 84,
β)τα περιγράμματα των περιοχών-κτημάτων χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον Ο.Σ.Δ.Ε., καθώς και τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, εφόσον συνδέονται και εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται από το έργο.
γ)για γραμμικά έργα, την όδευση και τις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του έργου και των κομβικών σημείων της όδευσης τους, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGA84.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
Δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών για τις υδροληψίες όπου οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός θα κατατίθεται πλήρης φάκελος στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται ξεχωριστά η αίτηση του κάθε δικαιούχου.

Σχετικά

Πληρ.:Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής  δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τηλ. 2285360140, Ε. Σιδερή, Ν. Τριανταφύλλου.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
EΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.