Ειδών τροφίμων ετών 2021 -2022 για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και ΜΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 18/12/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 24316/2020
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
FAX: 22850-23570
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την πολυετή δαπάνη ειδών τροφίμων ετών 2021 -2022 για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και ΜΚ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς της ακόλουθης δαπάνης, εντός 5 ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου και ώρα λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου (ώρα: 15.00), όπου θα κατατεθούν (επισυνάπτεται Μελέτη):

ΕΙΔΗ 2021 2022
Είδη Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
CPV: 15800000-6 (διάφορα προϊόντα διατροφής) 2.646,18 2.646,18

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικών ετών 2021-2022 της ΔΚΕ.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποστολή/μεταφορά των ειδών με δικά του έξοδα/ευθύνη σε συνεννόηση με τη ΔΚΕ.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία)
3. Ποινικό μητρώο , και αντίγραφο ταυτότητας για κάθε απόσπασμα ποινικού ή θα προσκομιστεί η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου
4. Υποβολή των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη συνάφεια με την προμήθεια)

Συνημμένα έγγραφα

Ο Δήμαρχος καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.