ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 12-09-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               Αρ. πρωτ.    16712
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                                                       
Τηλ.:22853-60101                                                                 
Φαξ: 22850-29049                                                                 
Πληρ. : Αικ. Μαργαρίτη                                                        
E-mail : naxos@naxos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπροσώπηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πρόκειται να συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Καλούμε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:
·        Τοπικούς  Εμπορικούς και Εμπορικούς Συλλόγους και Οργανώσεις
·        Τοπικούς Επιστημονικούς Συλλόγους και φορείς
·        Εργαζομένους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τα Νομικά του Προσώπων
·        Συλλόγους Γονέων
·        Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς
·        Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
·        Οργανώσεις φορέων της κοινωνίας των πολιτών
·        Τοπικά Συμβούλια Νέων
·        Δημότες
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης και να καταθέσουν αίτηση απευθυνόμενη στο Γραφείο Δημάρχου, στην οποία να ορίζεται ο εκπρόσωπός τους και αναπληρωτής αυτού, μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 στο πρωτόκολλο του Δήμου, ή στα fax 22850-23570 και 22850-29049 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση naxos@naxos.gov.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.