Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,
  3. Την υπ' αριθμ. 10091/16-08-2011 διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων Τ.Κ. Ποταμιάς,
  4. Τα από 29-08-2011 πρακτικά δημοπρασίας,
  5. Την υπ' αριθμ. 159/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Διακηρύττει ότι, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει φανερή, πλειοδοτική και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  βοσκοτόπων της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς και συγκεκριμένα στις τοποθεσίες:

  • Τοποθεσία « Μαύρη Λίμνη » της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς εκτάσεως 60 περίπου στρεμμάτων
  • Τοποθεσία « Πέτρινος Ναός» της τοπικής κοινότητας Ποταμιάς εκτάσεως 138 στρεμμάτων.
  • Τοποθεσία « Τούρλα-Άνω Κάστρου» της τοπικής κοινότητας  Ποταμιάς εκτάσεως 120 στρεμμάτων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την  11η του μήνα  Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 – 13:00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 10091/16-08-2011 διακήρυξης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.
Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 250,00) πλέον τελών χαρτοσήμου αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 5% μετά το πρώτο έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της σχετικής διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22853-60155.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    καα
                                                        

Αργύριος Ανεβλαβής   Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.