ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Νάξος, 19 Ιανουαρίου 2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 1250
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου                  
84300 Νάξος                                                               
Τηλέφωνο.: 2285360100                                                                   
Φαξ : 2285023570                             
e-mail : naxos@naxos.gov.gr  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΥΛΟΣ» Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ.
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
                                                                    
Έχοντας υπόψιν : 
– Το Π.Δ. 270/81 (αρ. 1) 
– Το Ν. 3463/2006
– Το Ν. 3852/2010 (αρ. 72)
– Τη με αρ. 246/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση σε ιδιώτη του δημοτικού Σφαγείου του Δήμου  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
– Τη με αρ. 333/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
– Τη με αριθ.πρωτ.24816/2016 (ΑΔΑ: 6Τ75ΩΚΗ-Ν66) διακήρυξη.
Προκηρύσσει
Επαναληπτική δημοπρασία  πλειοδοτική, φανερή και προφορική με τους ίδιους όρους για την Εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων Δ.Ε. Δρυμαλίας, που βρίσκονται στη θέση «ΜΥΛΟΣ» της Δ.Κ. Φιλοτίου και 
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί την  27η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π. μ. έως 12:00 μ.μ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών), ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 καταθέτοντας  όλα τα νόμιμα έγγραφα  ως ορίζονται στο κείμενο της πλήρους διακήρυξης. Η εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων θα γίνει μεταξύ του κρινόμενου ως καταλληλότερου από την αρμόδια επιτροπή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ  Η μίσθωση περιλαμβάνει ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα των Δημοτικών Σφαγείων της Δ.Ε. Δρυμαλίας συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του σφαγειοτεχνικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, των στεγάστρων αναμονής των ζώων, του αποτεφρωτικού κλιβάνου κλπ χώρων, στην περιοχή «ΜΥΛΟΣ» Φιλοτίου Δ.Ε. Δρυμαλίας.
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 1.760,00 (χίλια επτακόσια εξήντα ευρώ) μηνιαίως. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  Η διάρκεια του μισθώματος ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού της μίσθωσης και εγκατάστασης του αναδόχου που θα αναδειχθεί, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δήμου ,στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.e-naxos.eu , στον Πίνακα Ανακοινώσεων των γραφείων  του Δήμου και της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοτίου και σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της δημοπρασίας, ως ο νόμος ορίζει.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στα τηλέφωνα 2285360126/-127.
Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.