ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Νάξος, 17/05/2012                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. πρωτ.: 6681 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΚΑΔΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
2) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3) την αριθ. 55/2012  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την    
εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τ.Κ. Σκαδού
4) την αρ. 69/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

Διακηρύττει ότι ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τ.Κ. Σκαδού που περιγράφεται παρακάτω. 

Άρθρο 1: Περιγραφή βοσκοτόπων

 Οι βοσκότοποι βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Σκαδού στις θέσεις:
«Προβόλα» έκτασης 4000 τ.μ. περίπου, «Καλόγηρος» έκτασης 25000 τ.μ. περίπου, «Σκλαβονικόλα» έκτασης 40000 τ.μ. περίπου, «Πήττα» έκτασης 70000 τ.μ. περίπου, «Πλάτη Βουνού» έκτασης 50000 τ.μ. περίπου και «Σπήλιο Απόλλωνα» έκτασης 20000 τ.μ. περίπου

Άρθρο 2: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, που έχει ορισθεί με την υπ' αριθ. 01/2012 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΒΟΖΖΩΚΗ-Β41). Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

Άρθρο 3: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05/06/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία) στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη Χώρα Νάξου.

Άρθρο 4: Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες επαγγελματίες κτηνοτρόφοι, κάτοικοι του Δήμου.

Άρθρο 5: Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πενήντα ευρώ (50,00 €) ετησίως, για κάθε ένα από τους ανωτέρω βοσκότοπους.

Άρθρο 6: Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, στερούμενος του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως.

Άρθρο 7: Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη του βοσκήσιμου τόπου από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λ.π.

Άρθρο 8: Σύμβαση
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.
Στην περίπτωση που στη νέα δημοπρασία θα επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στο Δήμο.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 9: Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, έως τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών. Το μίσθωμα δεν αναπροσαρμόζεται.
Εξάλλου προβλέπεται παράταση επαγγελματικής μίσθωσης, εάν ζητηθεί, άλλα οκτώ (8) έτη, έως τη συμπλήρωση δωδεκαετίας.     

Άρθρο 10: Προθεσμία καταβολής του μισθώματος
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνει στην οικονομική υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης για τον πρώτο χρόνο και για τα υπόλοιπα χρόνια, το πρώτο εικοσαήμερο κάθε έτους παραχώρησης.
Το μισθωτή βαρύνει το τέλος χαρτοσήμου και κάθε δαπάνη ή τέλος που κατά Νόμο βαρύνει τους μισθωτές.

Άρθρο 11: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα αναγράφεται και το Α.Φ.Μ.

  1. βεβαίωση μη οφειλής, από το ταμείο του Δήμου
  2. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι: α) είναι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος, β) είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου και γ) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας.

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 13: Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 14: Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου (βοσκότοπων) από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 15: Ευθύνη Δήμου
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έvαvτι του μισθωτή, ούτε υπoχρεoύται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.
Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάει τα σύνορα του βοσκότοπου, υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει ο μισθωτής, δικαίωμα του οποίου είναι να προστατεύει την παραπάνω έκταση με κάθε νόμιμο μέσο.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενοικιαζόμενη έκταση της οποίας έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης.

Άρθρο 16: Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου, στο δημοσιότερο μέρος της Δ.Ε. Δρυμαλίας, στο γραφείο της Τ.Κ. Σκαδού, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Άρθρο 17: Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Δημαρχιακή επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 18: Λοιποί όροι
Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο, χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.
Επίσης, για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 19: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας  παρέχονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου & Μικρών Κυκλάδων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο Χατζηκλιμάνογλου Στέλλα, τηλ. 22853 60125.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

Comments are closed.