ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Διακηρύσσει ότι :
Σύμφωνα με την υπ' αρ. 8/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ' αρ. 4/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις του Π.Δ.270/81, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων, που βρίσκονται στην περιοχή Ξηρόκαμπος της Χώρας Νάξου. Η μίσθωση περιλαμβάνει ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα των Σφαγείων συμπερι-λαμβανομένου του σφαγειοτεχνικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, των στεγάστρων αναμονής των ζώων, κλπ.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα (4) χρόνια,με μηνιαίο μίσθωμα αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 4%,με ελάχιστο όριο (πρώτη προσφορά) το ποσό των (€ 3.000,00) τριών χιλιάδων ευρώ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου την Πέμπτη 10 Μαρτίου και ώρα 11π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασίας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην επί της δημοπρασίας Επιτροπή, εγγύηση συμμετοχής ποσού €3.600,00.
Ο προτιθέμενος να πάρει μέρος στη δημοπρασία πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε χώρους με παρόμοιο αντικείμενο και γνώση των αρχών Υγιεινής και Διασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Πληροφορίες, αναλυτική διακήρυξη, κανονισμός λειτουργίας και εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι θα χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Διαβάστε τη διακήρυξη 

Πληροφ. :               Tριαντάφυλλος Μ.
Ταχ. Δ/νση :            Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας :         ΝΑΞΟΣ 84300
Τηλέφωνο :             22853-60100, -116
FAX :                      22850-23570

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.