ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΚΑΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
2) Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
3) Την υπ΄αριθ. 6681/17-05-2012 διακήρυξη δημοπρασίας για την
εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων της Τ.Κ. Σκαδού
4) Το από 05-06-2012 πρακτικό δημοπρασίας
5) Την υπ΄αριθ. /2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Διακηρύττει ότι ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα διεξάγει επαναληπτική
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικών
βοσκοτόπων της Τ.Κ. Σκαδού στις θέσεις:
«Προβόλα» έκτασης 4000 τ.μ. περίπου, «Καλόγηρος» έκτασης 25000 τ.μ.
περίπου, «Σκλαβονικόλα» έκτασης 40000 τ.μ. περίπου, και «Σπήλιο Απόλλωνα»
έκτασης 20000 τ.μ. περίπου
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26/06/2012, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ.
έως 12:00 μ.μ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη
δημοπρασία) στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τους όρους της
υπ΄αριθ. 6681/17-05-2012 διακήρυξης.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες επαγγελματίες κτηνοτρόφοι,
κάτοικοι του Δήμου.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό
των πενήντα ευρώ (50,00 €) ετησίως, για κάθε ένα από τους ανωτέρω
βοσκότοπους.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να
καταθέσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
1. αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα αναγράφεται και το Α.Φ.Μ.
2. βεβαίωση μη οφειλής, από το ταμείο του Δήμου
3. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
4. υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι: α) είναι κατά κύριο επάγγελμα
κτηνοτρόφος, β) είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου και γ) ότι έλαβε γνώση
και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους της διακήρυξης της
δημοπρασίας.
Αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο Χατζηκλιμάνογλου Στέλλα,
τηλ. 22853 60125 και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu στη θεματική
ενότητα «Διαγωνισμοί».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σχόλια are closed.