ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Έχοντας  υπόψη :
 1). Την υπ' αρ. 64321/Δ4/16-5-2008  απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄),  που αφορά τη λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016(ΦΕΚ2646/25-8-2016/τ.΄ Β.΄) υπουργική απόφαση.
2). Τη με αρ. 52/15-09-2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3). Το  γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου  του Γυμνασίου –  Γενικού Λυκείου Τραγαίας Νάξου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις της υπ' αρ. 64321/Δ4/16-5-2008  απόφασης του ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016(ΦΕΚ2646/25-8-2016/τ.΄ Β.΄) υπουργική απόφαση με τις εξής επισημάνσεις:
1.      Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι από 21/9/2016 μέχρι και 21/10/2016 και ώρα 14:00 μ.μ., στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Χαλκί της Νάξου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού στις 24/10/2016 στις 10.00 μ.μ. το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο Χαλκί της Νάξου.
1.      Επειδή ο αριθμός των μαθητών στο Γυμνάσιο και στο ΓΕ.Λ. Τραγαίας υπερβαίνει τους διακοσίους πενήντα (250)  σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ' αρ. 64321/Δ4/16-5-2008  απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
2.      Το κείμενο της υπ' αρ. 64321/Δ4/16-5-2008  απόφασης του ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία  κυλικείων δημοσίων σχολείων, την υπ' αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016(ΦΕΚ2646/25-8-2016/τ.΄ Β.΄) υπουργική απόφαση και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Διεύθυνση www.e-naxos.eu ή  από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Χαλκί της Νάξου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2285360311 , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Υπεύθυνη: κ. Σακελλαρίου Κατερίνα
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
  Πρωτονοτάριος Τοτόμης

Σχόλια are closed.