Εκμίσθωση του κυλικείου της σχολικής μονάδας του 1ου Γυμνασίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Ηλίας Ορφανός έχοντας υπόψη :
1) Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016(ΦΕΚ2646/25-8-2016/τ.΄ Β.΄) υπουργική απόφαση.
2) Τη με αρ. 65/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου της σχολικής μονάδας 1ου Γυμνασίου .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφασης του ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ. ( ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ2646/25-8-2016/τ.΄ Β.΄) υπουργική απόφαση με τις εξής επισημάνσεις:
1. Η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους θα είναι από 16-10-2020 μέχρι και 26-10-2020 και ώρα 12:00μ.μ. στο γραφείο της Β/θμιας σχολικής επιτροπής στη Χώρα Νάξου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
2. Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, την 26η Οκτωβρίου 2020 στις 13:00μ.μ., στο Γραφείο της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής στην Χώρα της Νάξου.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ. (ΦΕΚ 1003/30-5-2008/τ΄. Β΄), το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
4. Το κείμενο της υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 απόφασης του ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.( ΦΕΚ 1003/30-5- 2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Διεύθυνση http://www.naxos.gr/gr/naxos ή από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Χώρα Νάξου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2285026961, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Συνημμένα

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Ηλίας Ορφανός

Σχόλια are closed.