Εκπαίδευση ηλεκτρολόγων που συμμετέχουν σε ηλεκτρολογικές εργασίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                        ΠΕΤΡΟΜΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                             ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                               Email: contact@enaeritis.gr
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο «Εκπαίδευση ηλεκτρολόγων που συμμετέχουν σε ηλεκτρολογικές εργασίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (1.184,20 €) συμπερ/νου του αναλογούντως ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 20-6117.006 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.
Μαζί με την οικονομική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τις 02/05/2023.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.