ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Κτιριακών Έργων, Κοινόχρηστων Χώρων και Οδοποιίας
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ. Φραγκίσκου Αικ.
Τηλ.: 22853 60145 Ε-mail: kfragkiskou@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ Περρίκου 32 11524 Αθήνα info@erasmos-ltd.eu

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ)»
Σχετ.: α. Μελέτη υπηρεσίας
β. Με αρ. 236/23-3-2023 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των σχετικών τευχών
γ. Με αρ. Α-895/22-3-2023 (ΑΔΑ: Ρ1ΒΕΩΚΗ-ΜΘ7 – ΑΔΑΜ: 23REQ012351869) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας καλούμε όπως υποβάλετε προσφορά για την ανάληψη εκτέλεσης της υπηρεσίας του θέματος, μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του ν.4412/2016 (Α’147).
Οι προσφορές υπογράφονται για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
α) από τον ίδιο τον ανάδοχο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να έχει κατατεθεί και να έχει λάβει πρωτόκολλο του Δήμου (prot@naxos.gov.gr ) έως την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 π.μ.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Α.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας, οι λόγοι αποκλεισμού της παρ 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016.
Η υποχρέωση αφορά:
1. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας
3. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
Α.2 Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
δεν έχει επιβληθεί εις βάρος σας η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)
Α.3 Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους
Α.4 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα – καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ).
Α.5 Γενικό Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
(Οι παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.)

Β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος να περιλαμβάνει:

Πίνακα των κυριότερων συναφών έργων σύμφωνα με τον Πίνακα 1
Πίνακα Ομάδας Έργου με αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της ομάδας και ορισμό Υπευθύνου, την απαιτούμενη εξειδίκευση του καθενός και την συνολική του εμπειρία, σύμφωνα με τον Πίνακα 2
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί της περί ακρίβειας των αναγραφόμενων στον Πίνακα 2 και δήλωση ότι η Ομάδα Έργου ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην από 10-3-2023 Θεωρημένη Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνη δήλωση του κάθε μέλος της ομάδας έργου περί αποδοχής του ορισμού τους

Γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στην παρούσα. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.

Ο Δήμαρχος
Λιανός Δημήτριος

Η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Παράρτημα Υποδειγμάτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΦΔΣ: ΣΑΠ/Α7

Σχόλια are closed.