ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΑΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,

Έχοντας υπόψη την 265/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της, προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την προμήθεια : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΑΡΩΝ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.840.096,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 63-7135.102 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου
Κωδικός (CPV: 42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμ.: 168940), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/08/2022, ώρα 15:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 30/08/2022 και ώρα 10.00 πμ.., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες για την πλήρη υλοποίηση της προμήθειας και εκτέλεσης όλων των εργασιών εγκατάστασης – σύνδεσης – ρύθμισης και πλήρους λειτουργίας του εξοπλισμού, όπως στη μελέτη προβλέπονται.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 45.808,00 €.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο της προμήθειας. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να
πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες
μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις
και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη.

Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Παρέχεται για πλήρη ενημέρωση, ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Διακήρυξη, στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, κατά τις εργάσιμες ημέρες (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Τριαντάφυλλος Μιχαήλ, τηλ.: 22853 60129 και κ. Κιουλαφής Ειρηναίος, τηλ : 22853-60113).

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.