Νάξος      10.08.2010
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Α.Κ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ, με προϋπολογισμό 1.675.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων, με προϋπολογισμό: 701.730,00 €.,
β) κατηγορία  έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό: 244.605,00 €,
γ) κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό: 253.575,00 €
δ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων, με προϋπολογισμό: 197.800,00
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου, μέχρι τις 09 Σεπτεμβρίου 2010.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2285360117, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  E. Σιδερή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα «προσφορά με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου» σύμφωνα με το άρθρου 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:

  • i) στην 1η ή 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων ανεξαρτήτως έδρας, ή στην 4η τάξη εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα το νομό Κυκλάδων ή έχει δηλώσει στη ΓΓΔΕ το νομό Κυκλάδων ως νομό δεύτερης προτίμησης,
  • ii) στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ ανεξαρτήτως έδρας,
  • iii) στην A2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως έδρας, ή στην 3η τάξη εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα το νομό Κυκλάδων ή έχει δηλώσει στη ΓΓΔΕ το νομό Κυκλάδων ως νομό δεύτερης προτίμησης,
  • iv) στην A2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων ανεξαρτήτως έδρας

    β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 27.954,20 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΝΟΜΑΡΧ/ΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου.

Συνημμένα έγγραφα:
Διακήρυξη
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική Περιγραφή
Προϋπολογισμός
Τιμολόγιο Προσφοράς
Τιμολόγιο Μελέτης
Τεχνικές Προδιαγραφές

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ    κ.α.α.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.