Εκτύπωση Προωθητικού Υλικού για την τουριστική προβολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ. 21299/23-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά Παπανικολάου Νικόλαος
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών ΣΤΑΜΠΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς
«Εκτύπωση Προωθητικού Υλικού για την τουριστική προβολή»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 7.976,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Εκτύπωση Προωθητικού Υλικού για την τουριστική προβολή» από Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 έως και την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.