ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Νάξος 17 /12/2012    
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩN                     Αρ. Πρωτ. : 18332
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με αντικείμενο «Εκτύπωση προωθητικού υλικού για την τουριστική προβολή» προϋπολογισμού 39.385,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3498/2006.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου  στις 27/12/2012 και ώρα 08:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από την εν λόγω διακήρυξη.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ.
Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο τηλ. 2285360107  κα Φύτρου Ειρήνη.
Την πλήρη διακήρυξη της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από το γραφείο τουρισμού ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Διακήρυξη

Μελέτη

Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.