Ελεγκτής δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                              Προς:
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                        Σαντοριναίο Κωνσταντίνο
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική                                                                   Υπηρεσίες ελέγχου δεξαμενών και φυσικών πηγών
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Ελεγκτής δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» 2020-2021

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 24.403,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 16025/14-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1334, ΑΔΑ : 9MT3ΩΚΗ-Ψ0Ω ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας. «Ελεγκτής δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία)
3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)-αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου.
Υπηρεσία : «Ελεγκτής δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 24.403,20 €.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α

Εμμανουήλ Πολυκρέτης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.