ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 16857/23.09.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Προς:Σαντοριναίο Κωνσταντίνο Υπηρεσίες ελέγχου δεξαμενών & φυσικών πηγών Τ.Κ. 843 00 Χώρα Νάξου

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία :
«Ελεγκτή δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 30.504,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατανέμεται ως εξής : Για το έτος 2021 με το ποσό των 5.212,53 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για το έτος 2022 με το ποσό των 25.291,47 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κ.Α. 25-6162.041 [Ελεγκτή δεξαμενών και πηγών της νήσου Νάξου]
CPV : 71631430-3 [Υπηρεσίες ελέγχου διαρροής]

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΞΙΑ ΣΕ € ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
σε €

Καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχος ασφαλείας δεξαμενών νήσου Νάξου, καταγραφή συμβάντων και ενημέρωση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για διασφάλιση παρεχόμενου νερού από τα δημοτ. δίκτυα ύδρευσης. 40 δεξαμενές
17,00
680,00
Καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχος ασφαλείας πηγών & γεωτρήσεων νήσου Νάξου, καταγραφή συμβάντων και ενημέρωση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για διασφάλιση παρεχόμενου νερού από τα δημ. δίκτυα ύδρευσης. 60 φυσικές πηγές, πηγάδια γεωτρήσεις αντλιοστάσια ύδρευσης 16,00
960,00
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 1.640,00 15 24.600,00
ΦΠΑ 24% 5.904,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 30.504,00

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι για επιμέρους τμήματα αυτών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης.

Επισυνάπτεται τιμολόγιο προσφοράς σε μορφή word.
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.