ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΝΑΞΟΣ 22/2/2011
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αριθ.πρωτ.  1663
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ 
Χώρα Νάξου
Τ.Κ 84300
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ελένη Καμπούρη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2285360135                                        ΠΡΟΣ
Φαξ : 2285-023570                                         Κάθε ενδιαφερόμενο
Emailelekab@naxos.gov.gr                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ «Ελεγχος του ισολογισμού έναρξης και της πιστοποίησής του από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με την με αριθ.74445/10 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&ΗΔ»

               

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται για τον έλεγχο του ισολογισμού έναρξης και την πιστοποίησή του από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή όπως αυτό προβλέπεται από την αριθ.74445/10 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν.3852/10

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από 31-3-2011 ώστε μέχρι την ημερομηνία αυτή να τεθεί προς έγκριση στο Δημ. Συμβούλιο. Θα ανατεθεί δε στον ενδιαφερόμενο, με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80με κριτήριο την χαμηλότερη  οικονομική προσφορά και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή.

Η δαπάνη του υπολογίζεται ότι θα ανέλθει έως τις δέκα χιλιάδες ευρώ [10.000 €] συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης εφαρμόζονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, οι διατάξεις του Π.Δ 315/99 καθώς και ο Οδηγός Απογραφής του ΥΠΕΣΑΗΔ.

Το πιστοποιητικό ελέγχου της απογραφής στο οποίο θα βεβαιώνεται η ορθότητα της, θα τεθεί προς έγκριση στο Δημ. Συμβούλιο .

Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Δήμο μας και επί της αξίας του τιμολογίου θα γίνει παρακράτηση φόρου 8%.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την βεβαίωση της καλής της εκτέλεσης από την επιτροπή που έχει οριστεί με την αριθ. 10/2011   απόφαση του Δημ. Συμβουλίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας  μέχρι την  Δευτέρα    28/2/2011 και ώρα 14.00 .

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ» και θα είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες.

Θα αναφέρονται τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Επίσης θα αναγράφεται στο φάκελο ότι αφορά στην «πρόσκληση για τον έλεγχο του Ισολογισμού έναρξης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και την πιστοποίησή του από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την 74445/10 απόφαση του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ και τις διατάξεις του άρθ. 267 του Ν.3852/10»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και με ε.ε.

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ
 Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.