Ελλιμενισμός σκαφών Ανακοίνωση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Ταχ. Δ/νση: 84300 Νάξος
Τηλ. 22850-29050
E-mail : info@portofnaxos.com
Προς : Πίνακα αποδεκτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου ανακοινώνει στους κάτωθι ιδιοκτήτες σκαφών :
1) Ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
2) Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων
3) Παραδοσιακών πλοίων
4) Ιδιοκτήτες μικρών σκαφών και
5) Επαγγελματικών αλιευτικών.
Ότι για τον ελλιμενισμό των σκαφών τους, στα λιμάνια αρμοδιότητος του, κατ’ εφαρμογή της αρ.8122.1/29/2014/16-7-2014 ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας & Αιγαίου
και της υπ’ αριθ.2131.13/5000/2015/15-7-2015 (ΑΔΑ: Ω70Ε465ΦΘΘ-Φ2Α) εγκυκλίου της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας, θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στο Λιμενικό
Ταμείο το λιμάνι που επιθυμούν να ελλιμενίζεται το σκάφος τους καθώς και το χρονικό διάστημα ελλιμενισμού του. Απαραίτητα στοιχεία για την δήλωση είναι τα εξής :
Όνομα σκάφους και αριθμός, ολικό μήκος σκάφους, τρόπος ελλιμενισμού σε πρυμνοδέτηση/πλαγιοδέτηση, όνομα ιδιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και το
επιθυμητό χρονικό διάστημα ελλιμενισμού.
Την αίτηση μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Φορέα μας www.portofnaxos.com στην επιλογή οδηγός για τους πολίτες-αίτηση ελλιμενισμούεπιλογή πρώτου αρχείου και να την αποστείλουν ενυπόγραφη, με επισυναπτόμενα τα εν ισχύ έγγραφα ανά κατηγορία πλοίου (Άδεια Εκτέλεσης πλόων, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, Δελτίο κίνησης πλοίου αναψυχής, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση info@portofnaxos.com του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου
έως και τις 22/12/2021.
Τέλος, για την εξασφάλιση της εξυπηρέτησής τους παρακαλούνται για την αξιοποίηση κατά προτεραιότητα των δυνατοτήτων που παρέχει η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και εφόσον αυτό δεν καθίσταται εφικτό μπορούν να επικοινωνούν με τον Αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας στο τηλέφωνο : 22850-29050 εσωτερικό 1 και 2
προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου
Ο Πρόεδρος
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.