Ενημέρωση για κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς (4) πολύ υψηλή για την Παρασκευή 28/07/2022.