ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΗ ΓΑΛΑΤΗ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΣΚΕΛΟΥ”

Η ως άνω διαδικασία έχει λάβει συστημικό αύξοντα αριθμό 206886 και τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον ειδικό ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και ειδικότερα στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με πρόσβαση από τους δικαιούμενους συμμετοχής στη διαδικασία.
Η σχετική πρόσκληση στη διαδικασία έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 24PROC014487047.

Σχόλια are closed.