ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Το ΝΠΔΔ-ΟΤΑ Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» (στο εξής Δήμος), που εδρεύει στην Νάξο (Χώρα, Νάξου ΤΚ 84300, Τηλέφωνο: 2285360100), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και το  Ν.4624/2019, σας ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, για την λήψη και ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο κατά την πραγματοποίηση αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Στην περίπτωση που δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε ότι αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί ή θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές θόλωσης της εικόνας προκειμένου να μην είστε αναγνωρίσιμος/η.

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπεύθυνος Επεξεργασίας  Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Δραστηριότητα επεξεργασίας ΔΠΧ 1.       Συλλογή (δημιουργία βίντεο μικρής διάρκειας)

2.       Αποθήκευση (στις ψηφιακές υποδομές του Οργανισμού)

3.       Δημοσίευση (ανάρτηση κανάλια επικοινωνίας του Δήμου: ιστοσελίδα και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, facebook, youtube)

Υποκείμενα 1.       Εικονιζόμενοι (Ανήλικοι/Ενήλικοι)

2.       Γονείς/Κηδεμόνες

Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία Εικονιζόμενοι (Ανήλικοι/Ενήλικοι) (Δεδομένα κατά την δημιουργία βίντεο):

–          Δεδομένα εικόνας (κατά την λήψη των φωτογραφιών/βίντεο)

Γονείς/Κηδεμόνες – Ανήλικοι (Δεδομένα που συλλέγονται για τη συμμετοχή στην αποκριάτικη εκδήλωση):

1.       Γονείς/Κηδεμόνες:

–          Στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, τόπος κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email

2.       Ανήλικοι:

–          Στοιχεία επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο

–          Προσωπικά στοιχεία: ηλικίας

Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ 1.       Αίτηση συμμετοχής στην αποκριάτικη εκδήλωση

2.       Δημιουργία βίντεο μικρής διάρκειας στα πλαίσια αποκριάτικων εκδηλώσεων

3.       Δημοσίευση βίντεο στα κανάλια επικοινωνίας του Δήμου

Νομική βάση επεξεργασίας ΔΠΧ Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 6 § 1α’ ΓΚΠΔ)
Χρόνος διατήρησης ΔΠΧ Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι τρία (3) έτη. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διαγραφούν με ασφάλεια σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες του Οργανισμού. Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαγραφούν κατόπιν αιτήματός διαγραφής από εσάς, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
Δικαιώματα ΥτΔ* –        Πρόσβαση (ΓΚΠΔ άρθρο 15)

–        Διόρθωση (ΓΚΠΔ άρθρο 16)

–        Περιορισμός της επεξεργασίας (ΓΚΠΔ άρθρο 18)

–        Διαγραφή (ΓΚΠΔ άρθρο 17)

–        Ανάκλησης της συγκατάθεσης (ΓΚΠΔ άρθρο 7 § 3)

*υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας

Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων ΥτΔ –        με επιστολή στη διεύθυνση «Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» (Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300)

–         με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση press@naxos.gov.gr

Περαιτέρω Διαβίβαση – Εχεμύθεια Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Διαβίβαση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, στην περίπτωση διερεύνησης συμβάντος.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) Μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε με τον ΥΠΔ του Οργανισμού στην ηλεκτρονική δ/νση: dpo@naxos.gov.gr.
Σε περίπτωση που μετά από την επικοινωνίας σας με τον Οργανισμό δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά σας μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ ηλεκτρονικά https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi) ή με την αποστολή email: complaints@dpa.gr ή  ταχυδρομικά, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα ή και με αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αρχής (1ος όροφος). Ώρες 09:00 – 13:00

Ο Οργανισμός, σας ενημερώνει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, παρέχοντάς σας τις ακόλουθες πληροφορίες.

 

 

Για τον Γονέα/Κηδεμόνα (υποκείμενο των δεδομένων):………………………………………………………………………………(Ονοματεπώνυμο)

Για το ανήλικο τέκνο (υποκείμενο των δεδομένων):………………………………………………………………………….…………(Ονοματεπώνυμο)

 

 

 

Ο Γονέας/κηδεμόνας:

 

 

 

…………………………………………

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

 

 

 

 

Για τον ανήλικο εικονιζόμενο   ………………………………………………………………………………………………………

(Σημειώνετε Χ στο κουτάκι)

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την υποβολή αίτησης συμμετοχής (google form) στην αποκριάτικη εκδήλωση.

ΝΑΙ                          ΟΧΙ

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο λήψης βίντεο μικρής διάρκειας.

ΝΑΙ                         ΟΧΙ

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ανάρτησης βίντεο μικρής διάρκειας στον ιστότοπο του Δήμου.

ΝΑΙ                         ΟΧΙ

Παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ανάρτησης των βίντεο μικρής διάρκειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου (instagram, facebook, youtube).

ΝΑΙ                         ΟΧΙ

 

Ημερομηνία:

……………………………………………………………………..

 O ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

 

…………………………………………

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

 

 

Σχόλια are closed.