ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
NUTS/LAU: EL422/6702
Πληροφορίες : Φυρογένης Απ.
Τηλέφωνο : 2285360117
Ηλ. ταχυδρ.: apofir@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: https://e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΟΥ» (CPV 45231300-8), με προϋπολογισμό 80.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με εκτιμώμενη αξία 80.000,00€.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Τα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι κατασκευή νέου αντλιοστασίου και αγωγού μεταφοράς νερού από υφιστάμενη γεώτρηση έως τη δεξαμενή Κεραμίου, μήκους περίπου 575μ.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (https://e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων.
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 5/7/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 13.00. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών της παρ.2.(α) του άρθρου 95 του ν.4412/2016 (Α’147).
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.600,00 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών (απόφαση ένταξης ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ 20315/2-11-20 – ΑΔΑ: 6ΛΔΘ46ΜΤΛ6-Β49) και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 63-7312.101 του προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 7978/25-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008657676) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. Α-956 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων Γεωτρήσεων.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360117, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου apofir@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φυρογένης Απόστολος.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 28/5/2021 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 181357.

 

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.