Επέκταση χρονικού ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Τσιροπινά
Ταχ. Κωδ. : 84100 – Ερμούπολη, Σύρος
Εισηγητής : Θανάσης Δρόσος
Τηλέφωνο : 22813 62723
E-mail : dpp@cycl.pnai.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ
Ερμούπολη, 31-10-2022
Αριθ. Πρωτ. : 142718/1126

ΠΡΟΣ: (να σταλεί με e-mail)
Όπως πίνακας αποδεκτών
Κοινοποίηση: (να σταλεί με e-mail)
Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Επέκταση χρονικού ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου».
Σχετ.:
1. Ο Ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας …» (ΦΕΚ 102/Α), όπως ισχύει σήμερα και ο
Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων…» (ΦΕΚ 27/Α/2020).
2. Η ΥΑ 1299/7-4-2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύει σήμερα.
3. Ο Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Α/2010) όπως ισχύει σήμερα.
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8797/6-12-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «4η
Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική
ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». (ΑΔΑ ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ-ΥΤΧ)
5. Το εγκεκριμένο με την με αριθ. πρωτ. 55/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου. (ΑΔΑ
ΩΖΒΚ7ΛΞ-ΞΤΟ) «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου».
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2902/27-4-2022 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Δνση Σχεδ. & Αντιμ. Εκτ. Αναγκών με θέμα:
«Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών – Προπαρασκευαστικές δράσεις
εμπλεκόμενων φορέων». (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57)
7. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1420 Φ 702.15/21-7-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Συντονιστή Βορείου, Νοτίου
Αιγαίου & Κρήτης. (ΦΕΚ 5575/Β/2022)
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1420 Φ 702.15/21-7-2022 απόφαση του
Αναπληρωτή Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης (ΦΕΚ 5575/Β/2022), την
οποία και σας διαβιβάζουμε συνημμένα, παρατάθηκε έως τις 15-11-2022 η απαγόρευση χρήσης
πυρός στις Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου που περιλαμβάνονται στην 9/2021
Πυροσβεστική Διάταξη.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Συν.:
Η αριθ. πρωτ. 1420 Φ 702.15/21-7-2022 απόφαση Αναπληρωτή Συντονιστή Βορείου, Νοτίου Αιγαίου &
Κρήτης. (ΦΕΚ 5575/Β/2022).
Εσωτερική Διανομή
1.Χ.Α.
2.Φ.Ε.
3. ΠΝΑι/Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο
4.ΠΝΑι/ Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη
5.ΠΝΑι/Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χ. Ευστρατίου
6.ΠΝΑι/ΔΠΠ/Τμ. Πολ. Προστασίας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου
7. ΠΝΑι/ΔΠΠ/Γραφεία Πολ. Προστασίας Κυκλάδων & Δωδεκανήσου
Για την ακρίβεια Ο προϊστάμενος της
Δνσης Πολ. Προστασίας
Θανάσης Δρόσος
Γεωλόγος MSc

Σχόλια are closed.