ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΕΤΟΥΣ 2012»

Σας γνωρίζουμε ότι ανακοινώθηκε το Πρακτικό 1, του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με την παράγραφο 12.1 της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άκαρπος και θα επαναληφθεί στις 5/7/2012, την ίδια ώρα και ημέρα στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, ως ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 8097/13-6-2012 Περίληψη Διακήρυξης.

Ο  Πρόεδρος της Ε.Δ.
Ανεβλαβής Αργύριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.